ஸ்ரீ முத்துக்குமாரசுவாமி ஆலயத்தின்  தேர் பவனி
ஸ்ரீ முத்துக்குமாரசுவாமி ஆலயத்தின்  விஷேட பூசைகள்