தமிழ்MTv உறவுகளே தமிழ்MTv யானது 14 ஆண்டுளுக்கு முன் ஈழத்தமிழரின் முதல் இணையத்தொலைக்காட்சி
முகநுால் வழியே தனது சேவையைஎமதுகலைக்காக கலைஞர்களுக்காக பணிபுரிவதர்க்காக தன் பணிதொடர்கின்றது
இணைந்த நற் செய்தியை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதில் மிக மிக மகிழ்வுகொள்கின்றது தமிழ்MTv நிர்வாகம்

Comments