இருவருக்கிடையில் ஏற்பட சண்டையில் ஒருவர் மற்றொருவர் மேல் காரை ஏற்றி செல்லும் காட்சி.

Comments