மண்ணுக்காய் தம்முயிரை அர்ப்பணித்த மாவீரர்களுக்கு ஆனைக்கோட்டை இணையமும் தனது அஞ்சலிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.


Comments