கடந்த சில ஆண்டுகளுக்குமுன் எஸ் ரி எஸ் ஐீ ரி விக்காக தயாரிக்கப்பட்டு ஐீ ரீவியில்
ஒளிபரப்பான செல்வி நித்யா கந்தசாமி அவர்களின் வீணை இசை 2013 தமிழர் சித்திரைத்திருநாளுக்காய்
உங்கள் பார்வைக்குத்தருவதில் இணைய நிர்வாகம் மகிழ்வடைகிறது
வாழ்த்துவோம் வளம்பெறச்செய்வோம் வாழ்க ஈழவர்கலை இதன் மறு தொடர் மிகவிரைவில்………..

Comments