உலகமெல்லாம் பரந்து வாழும் எம் தேசத்து நேசங்களுக்கு இனிய வணக்கம். ஆனைக்கோட்டையில் வாழ்ந்த .வாழ்கின்றகலைஞர்கள் அறிஞாகள் தமிழ்தொண்டர்கள் கோவில்கள்.தேவாலயங்கள் பாடசலைகள் . வரலாற்று சின்னங்கள்போ ன்றவற்ரை பாதுகாத்து எமது அடுத்த தலை முயை றயிடம் ஒப்படைக்கவே ண்டியது காலத்தின்
கட்டாயமும் எமது கடமை யும் ஆகும் . எனவே உங்களுக்கு தெரிந்தவற்றை அறிந்தவற்றை எம்மோ டு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு ‌அன்போடு ம் பணிவோடும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்..நன்றி
எல்லோரும் வாழ்க இன்ப மே சூழ்க!…

email: Anaicoddai@gmx.net

email; tamilmtv@gmx.net

Mobile:0049.152  1013  1829

skyp ID Anaicoddai.com007